Dědičnost barev

Platný standard uvádí tři uznané barvy: Sobolí (zlatá) a bílá, trikolórní a blue-merle.

Stanovisko FCI ze dne 28.3.2002 k bílým koliím (povoleno v USA) :

"Kolie je anglické plemeno. Za tuto rasu je zodpovědný Kennel Club of London a pouze on jediný může do standardu přinést změny. Podle aktuálního znění standardu FCI je bílá barva vylučující vadou z chovu."


Zlatá - Sobolí - Sable - Zobel:
Jakýkoli odstín od světle zlaté po sytě mahagonovou nebo odstín sobolí.
Zbarvení světle slámové nebo krémové jsou vysoce nežádoucí!

Trikolórní - Tricolour - Tricolor:
Převládající černá se sytě tříslovými znaky (pálením) na končetinách a na hlavě.
Rezatý nádech ve vrchní srsti je vysoce nežádoucí!

Blue-Merle:
Převládající jasná, stříbřitě modrá barva, s černými skvrnami nebo černým mramorováním. Upřednostňuje se syté pálení, ale jeho absence by neměla být penalizována.
Velké černé znaky, břidlicové zbarvení, či rezatý nádech buď ve vrchní srsti nebo v podsadě jsou vysoce nežádoucí!

Bílé znaky:
Všechna výše popsaná zbarvení by měl nést rovněž bílé, pro kolie typické znaky ve větší, či menší míře.
Následující znaky jsou obvyklé - bílý límec, úplná nebo částečná bílá náprsenka, končetiny a tlapky, bílá špička ocasu. Na čenichu nebo lebce, či obojím, se může vyskytnout bílá lysina.

Dědičnost barev:
U kolií je dominantní zlatá barva - v angličtině je tato barva označována jako "white/sable" a v němčině jako "zobel/weiß". V obou případech překlad do češtiny zní stejně: "sobolí s bílou". Přičemž označení "s bílou" vyjadřuje typické rozmístění bílých znaků většiny anglických ovčáckých plemen (viz výše).

V dalším textu se ještě setkáte s označením "dark sable". Odborně řečeno, jedná se o zlatou barvu, která nese s sebou vlohu pro trikolor. Co to znamená, se dozvíte dále v textu. Většinou se jedná o kolie s barvou srsti tzv. "tmavě mahagonovou", či "s černým přehozem", jak ji laici obvykle popisují. Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného, než o barvu zlatou s vlohou pro trikolor.

Trikolorní barva je recesivní ke zlaté. Barva blue-merle je z genetického hlediska vlastně trikolor, u něhož však vlivem genu "M" došlo ke zředění, tedy, ke zmerlování černé barvy.

To, jaké barvy budou mít narozená štěnata, záleží pouze na dědičné vybavenosti rodičů. Dědičné složení vloh pro tu, či kterou barvu se u chovných jedinců může zjistit pouze praktickou zkouškou, tj. použitím v chovu. Jiný způsob neexistuje.

Pro vypočítávání procentuálního zastoupení jednotlivých barev potomků (tak jako u všech jiných znaků) se používá genetických zákonů, tj. Mendelových čtverců. Konkrétně řečeno, každé štěně dědí jeden gen pro barvu po otci a jeden gen pro barvu po matce. Má tedy dva geny pro barvu. Jsou-li tyto dva geny stejné, např. oba pro zlatou barvu, pak je štěně zlaté. Má-li ale jeden jen pro zlatou barvu a jeden pro trikolorní barvu, je sice takové štěně zlaté (protože zlatá barva je u kolií dominantní nad trikolorní), ale má recesivní (tj. skrytou) vlohu pro trikolorní barvu. Totéž pravidlo platí i pro trikolorní barvu ve vztahu k barvě blue-merle.

Mendelovy čtverce vypadají takto:

zlatý rodič (pes-otec), který má oba geny pro zlatou baru (označíme "Z")
trikolorní rodič (fena-matka), která má oba geny pro trikolorní barvu (ozn. "t")

Pro jednoduchost výpočtu uvažujme, že jeden vrh = 100% (narodí se např. 8 štěňat); tj. každý ze čtyř čtverců znamená 25%, čili 1/4 vrhu (zde: dvě štěňata). Všude tam, kde se ve čtverci objeví "Z", musí být štěně zlaté, protože zlatá barva je u kolií dominantní. Všude tam, kde se současně objeví "t", to bude znamenat, že takový jedinec bude mít recesivní vlohu pro trikolorní barvu. (V uváděném případě bude všech osm štěňat zlatých, ale všechna budou mít skrytou vlohu pro trikolorní barvu).

zlatá         dark sable      
trikolor        blue merle


1)Spojíme-li dva dominantně zlaté jedince (tj. zvířata v pravém slova smyslu čistokrevná, která mají oba geny pro zlatou barvu), bude vzorec vypadat takto:

+ = (100%)

Všechna narozená štěňata budou zlatá a v první generaci budou i jejich potomci vždy pouze zlatí. Z takového spojení se nemohou narodit štěňata jiných barev.


2)Spojíme-li dominantně zlatého jedince s tzv. dark sable jedincem, který je sice také zlatý, ale má recesivní (tj. skrytou) vlohu pro trikolorní barvu (čili má jeden gen pro zlatou barvu a jeden gen pro trikolorní barvu), pak bude vzorec vypadat takto:

+ = (50%) + (50%)

Všechna narozená štěňata budou zlatá, přibližně polovina z nich (v horní polovině vzorce) bude i nadále dominantní pro zlatou barvu. Zbývající přibližné polovina bude mít opět recesivní vlohu pro trikolorní barvu.


3) Spojíme-li dva dark sable, tj. dva zlaté partnery, kteří mají oba recesivní vlohu pro trikolorní barvu, pak bude vzorec vypadat takto:

+ = (25%) + (50%) + (25%)

Přibližně tři čtvrtiny narozených štěňat budou zlatá, ale pouze asi jedna čtvrtina z celkového počtu bude mít nadále vlohu pro dominantní zlatou barvu (ve vzorci vlevo nahoře), další dvě čtvrtiny budou mít stejné složení jako jejich rodiče, to znamená, že budou zlatí, ale budou mít recesivní vlohy pro rikolorní barvu. Poslední přibližná čtvrtina štěňat bude trikolorní (budou mít oba geny pro trikolorní barvu - ve vzorci vpravo dole).


4) Spojíme-li dominantně zlatého jedince s partnerem trikolorním, bude vzorec vypadat takto:

+ = (100%)

Všechna narozená štěňata budou zlatá, ale všechna budou mít recesivní vlohu pro rikolorní baru.


5) Spojíme-li dark sable, tj.zlatého jedince s recesivní vlohou pro trikolorní barvu s partnerem trikolorním, vzorec bude vypadat takto:

+ = (50%) + (50%)

Asi polovina narozených štěňat bude zlatých s recesivní vlohou pro trikolorní, druhé přibližná polovina štěňat bude trikolorní.


6)Pokud spojíme dva jedince barvy trikolor, vypadá vzorec takto:

+ = (100%)

Všechna štěňata budou trikolorní. Zlatá štěňata se v žádném případě nemohou narodit.


Blue merle barva
Nejdříve pár slov k barvě blue-merle: Zlatá barva se až na nepatrné výjimky nedoporučuje křížit s barvou blue-merle a to především pro nebezpečí narození špinavě zbarverných potomků (tzv."sable-merle"; tato barva je rozpoznatelná pouze ve velmi raném věku, později již nikoli, vzhledem k délce a barevným odstínům srsti). Také se příliš nedoporučuje spojení dvou jedinců blue-merle vzhledem k možnému zeslabení již tak nižší odolnosti kolií blue-merle. Nejvhodnějším partnerem pro blue-merle je trikolor.

Zbarvení blue-merle není zbarvení jako takové, ale je určitou "formou zředění" zbarvení tricolorního. Řídí ho úplně jiný gen; blue-merle pes má tedy stejně jako trikolor v genu pro barvu alely "tt", ale liší se v genu, který se označuje M. Normální trikolor, ale i zlatě zbarvený jedinec, mají tento gen M v recesivně homozygotní sestavě, tedy "mm" a gen se navenek nijak neprojevuje. U blue-merle psa je ale jedna alela tohoto genu dominantní, pes je tedy "Mm". V praxi to znamená, že pokud je pes zbarvením trikolor, je pokaždé stejně geneticky založený. (viz bod 6).

U barvy blue-merle hrozí rovněž potencionální nebezpečí, jehož je možné se vyvarovat: je třeba opravdu důkladně prohlédnout všechna trikolorní štěňata, nemají-li někde - byť sebemenší, blm skvrnu. Pokud je taková skvrna nalezena, NEJEDNÁ SE o trikolora, ale o zbarvení BLUE-MERLE, označováno jako tzv. CRYPTIC MERLE. Nebezpečí tkví v tom, že se později v dlouhé srsti mohou barvy promíchat (obvykle se takové blm skvrky vyskytují na rozhraní bílé a trikolorní barvy), a má-li takový jedinec napsáno v rodokmenu trikolor, může později dojít ke spojení se zlatým jedincem a chovatel se tak může dočkat modrookých zlatých kolií a všech dalších důsledků, z této nevhodné kombinace vyplývajících a takoví jedinci jsou v našem chovu samozřejmě dále nepoužitelní.

7)Spojíme-li trikolorního jedince partnerem blue-merle, vypadá vzorec takto:

+ = (?%) + (?%)

Vzniknou vždy rikolorní a modrá štěňata (teoreticky v poměru 1:1); toto však nelze NIKDY předem odhadnout, neboť barva blm nepodléhá stejným zákonům jaké jsou prokázány u dědičnosti barvy zlaté a trikolor!


8) Spojením dvou jedinců zbarvení blue-merle mohou vzniknout štěňátka trikolorní "tt mm", blue merle "tt Mm", ale i tzv. double-merle "tt MM";a to je právě důvod, proč se toto spojení nedoporučuje, protože double merle může (ale nemusí) mít těžké vady zraku a sluchu.

Spojením double-merle s tricolorem pak vznikají samá blue merle štěňátka, prý s moc pěkně modrou barvou.

+ = (50?%) + (25?%) + DOUBLE MERLE (25%)


99) V zájmu zlepšení kvality chovu jedinců určité barvy je rovněž možné spojit blue-merle jedince se zlatým, ale musí být prokazatelně zlatý s vlohou pro trikolorní barvu:

+ = (25%) + (25%) + (25%) + + SABLE-MERLE (25%)

V tomto případě je notná maximální opatrnost, protože přibližná čtvrtina štěňat bude bezvadně trikolorní, čtvrtina bezvadně blue-merle, čtvrtina zlatá s vlohou pro trikolor a poslední čtvrtina bude tzv. SABLE-MERLE, tzn. zlatá s černými skvrnami, případně modrýma očima - a taková zvířata jsou u nás v chovu dále nepoužitelná. Vzhledem k tomu, že neexistuje záruka, že nezkušený chovatel toto zbarvení rozpozná již v útlém věku, povoluje se takové spojení jen zcela výjimečně u zkušených chovatelů.

Chov kolií v barvě blue-merle je obtížnější a náročnější než chov zlatých a trikolorních a proto se mu věnují buď zkušení chovatelé, nebo ze záliby obdivovatelé této nevšedně krásné barevné variace.

"Pomocí uvedených vzorců (Mendelových čtverců) lze vypočítat rovněž předpokládané přednosti nebo vady potomků ze zamýšleného spojení, ovšem je nezbytné předem znát genetickou (dědičnou) vybavenost vybraných partnerů a dominanci a recesivnost jednotlivých dědičných znaků.
Uvedená čísla mohou v jednotlivých vrzích vykazovat odchylky, v některých případech dokonce i značné, neboť k přesnému propočtu by bylo zapotřebí mnoha set potomků.
Bohužel mnoho chovatelů se domnívá, že genetika je nezáživná věda a že je velmi těžké pochopit její zákony. Ve skutečnosti tomu tak není, princip je tak jednoduchý, že by ho měl každý dobrý chovatel ovládat. Bez jeho znalosti není chovatel chovatelem, ale náhodným množitelem. Přála bych si, aby Vám tento nejjednodušší popis dědičnosti barev přiblížil zákony genetiky a pomohl Vám v počátečním období studia."

Autorka: Jarmila Křečková - Collie ze Zlaté Jalny
Zdroj: Kólia a Vy

Se svolením převzato a upraveno z Planeta Rough
(www.planetarough.wz.cz)

Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.